Obchodní podmínky

obchodní společnosti
1955 Inc. a.s.
se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo: 07366841
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23742
pro prodej zboží a dárkových poukazů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jdshop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 1955 Inc. a.s., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha, Identifikační číslo: 07366841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23742 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jdshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a dárkové poukazy od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a dárkových poukazů v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží a dárkových poukazů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a dárkových poukazů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a dárkových poukazech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dárkových poukazů. Ceny zboží a dárkových poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a dárkových poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním a dárkových poukazů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a dárkových poukazů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží a dárkové poukazy doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží a dárkových poukazů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaném zboží a dárkových poukazech (objednávané zboží a dárkové poukazy „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a dárkových poukazů, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a dárkových poukazů a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a dárkových poukazů (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a dárkových poukazů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a dárkových poukazů a případné náklady spojené s dodáním zboží a dárkových poukazů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese V Kolkovně 1, Praha 1;
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay nebo PayPal.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a dárkových poukazů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a dárkové poukazy.
3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží a dárkových poukazů předem.
3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a dárkových poukazů.
3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a dárkových poukazů kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.5. Případné slevy z ceny zboží a dárkových poukazů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dárkových poukazů a zašle jej na žádost v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží a dárkových poukazů, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží a dárkových poukazů, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží a dárkové poukazy, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dárkovými poukazy, od kupní smlouvy o dodávce zboží a dárkových poukazů v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a dárkových poukazů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží a dárkových poukazů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a dárkových poukazů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jamesdean.cz.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží a dárkové poukazy musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a dárkových poukazů prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží a dárkové poukazy nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží a dárkových poukazů kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží a dárkové poukazy vrátí nebo prokáže, že zboží a dárkové poukazy prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a dárkové poukazy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží a dárkových poukazů kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7. Je-li společně se zbožím a dárkovými poukazy poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím a dárkovými poukazy prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ A DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží a dárkové poukazy na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží a dárkové poukazy při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží a dárkové poukazy doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a dárkových poukazů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží a dárkových poukazů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a dárkových poukazů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a dárkových poukazů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží a dárkové poukazy při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží a dárkové poukazy převzal:
6.2.1. má zboží a dárkové poukazy vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a dárkových poukazů a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží a dárkové poukazy hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží a dárkové poukazy tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží a dárkové poukazy odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží a dárkové poukazy v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží a dárkové poukazy vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží a dárkových poukazů prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží a dárkových poukazů způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží a dárkových poukazů na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží a dárkové poukazy mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a dárkových poukazů.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží a dárkové poukazy bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží a dárkových poukazů v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží a dárkových poukazů, případně i v sídle nebo místě podnikání.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a dárkovým poukazům zaplacením celé kupní ceny zboží a dárkových poukazů.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a dárkových poukazů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a dárkové poukazy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dárkových poukazech, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. KARTA ČESTNÉHO ČLENA (DRIVER LICENSE)
11.1. Prodávající nevrací na kartu čestného člena (Driver License) hotovost ani ji jinak neproplácí.
11.2. Karta čestného člena je platná pouze po dobu 365 dní od jejího vydání. Po uplynutí doby platnosti nelze již kartu čestného člena ani zbylý kredit jakkoliv uplatnit.
11.3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití, ztracení či odcizené karty třetí osobou.
11.4. Kredit na kartě čestného člena (Driver License) není možné využít na nákup tabákových výrobků.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Školská 694/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@jamesdean.cz, telefon +420 606 97 97 97.

V Praze dne 19. 12. 2016